Politiskt deltagande – en möjlighet att själv förändra

De flesta i Sverige tar nog demokrati, fria val och att kunna påverka politiken för givet. Att kunna rösta i fria val i den närmaste vallokalen eller att kunna bli vald till en politisk församling är saker som många inte lägger någon vikt vid. För andra är det en kamp att kunna delta och göra sin röst hörd. Konventionen kräver att staten säkrar personer med funktionsnedsättnings möjligheter att effektivt, fullständigt och på lika villkor delta aktivt i det politiska livet. 

Det finns ingen rättighet i konventionen om de mänskliga rättigheterna som är viktigare än någon annan. Det är en av de mest värdefulla och fundamentala principerna gällande de mänskliga rättigheterna: att alla rättigheter är lika viktiga. Tanken är att det inte ska finnas någon möjlighet för de styrande att efter egen vilja och behag prioritera vilka rättigheter som ska genomföras och vilka som ska få stå tillbaka. Möjligheten att kunna sätta intressen och grupper mot varandra ska vara så liten som möjligt. 

Bild från marschen för tillgänglighetGrunden i en parlamentarisk demokrati

Förutom yttrande- och åsiktsfrihet är möjligheten att kunna påverka den politik som förs, välja vem som ska representera folkets vilja och själv kunna bli vald, en av de mest grundläggande och vitala byggstenarna i ett demokratiskt samhälle. Det är i de politiska församlingarna som besluten fattas kring vilka lagar ett land ska ha och hur landets resurser ska fördelas. Det är därför av stor vikt att de som fattar besluten representerar den befolkning som de beslutar över.

Ingen ska på grund av sin funktionsnedsättning bli förhindrad att vara politiskt aktiv eller att kunna inneha politiska uppdrag. Staten har ett ansvar och skyldighet att se till att deltagandet i ett demokratiskt samhälle är öppet för alla på lika villkor. Statens skyldighet är att effektivt och fullständigt garantera att personer med funktionsnedsättning kan delta i det politiska livet på lika villkor som medborgare utan funktionsnedsättning.

Vad betyder effektivt och fullständigt?

Staten ska inte bara garantera att det faktiskt är möjligt för personer med funktionsnedsättning att inneha alla ämbeten samt utföra alla offentliga funktioner på samtliga nivåer. Staten ska också uppmuntra personer med funktionsnedsättning att ta aktiv del i det demokratiska arbetet på kommunal, regional och nationell nivå. En person med funktionsnedsättning ska på ett effektivt och fullständigt vis kunna delta aktivt i det offentliga och politiska livet. 

Fullständigt betyder helt och hållet, inte till viss del och inte ibland utan alltid och fullt ut. I praktiken innebär det att en folkvald med en funktionsnedsättning inte ska behöva märka av sin nedsättning i sitt uppdrag utan kunna delta på lika villkor. Effektivt betyder att allt ska ske på bästa möjliga vis med bästa möjliga hjälpmedel. I ett land som Sverige ställs höga krav på det offentliga att leverera vad som behövs.

/Susanne Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace