Rapport om stöd till funktionsnedsatta

Socialstyrelsen har gett ut en rapport som redovisar öppna jämförelser av kommuners, stadsdelars och enheters stöd till personer med funktionsnedsättning. I rapporten finns både kommunala och enskilda utförare med. Det är fjärde gången som Socialstyrelsen publicerar jämförelserna.

två läkare som diskuterar en journal.För personer med psykisk funktionsnedsättning har tillgängligheten till socialtjänstens stöd försämrats sedan den förra mätningen. 42 % av kommunerna har inventerat målgruppens behov tillsammans med landstingen. I förra undersökningen var det 46 %. Det görs färre riktade informationssatsningar till målgruppen.

Individuell plan

Beträffande individuell plan har resultatet förbättrats något. 62 % av kommunerna och stadsdelarna har en rutin för att erbjuda personer med funktionsnedsättning en individuell plan enligt LSS. 12 % av kommunerna och stadsdelarna har aktuella överenskommelser om samverkan med Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan. 

Vidare från daglig verksamhet

42 % av kommunerna har haft personer som har gått från daglig verksamhet till någon form av arbete eller praktik. Beträffande biståndsbedömda sysselsättningsinsatser enligt socialtjänstlagen är det 39 % av kommunerna som har haft personer som har gått vidare till någon form av arbete eller praktik.
Resultat från enheter83 % av alla enheter inom bostad med särskild service har genomförandeplaner för samtliga som bor där. 89 % av dem som har en genomförandeplan har varit delaktiga i att upprätta eller följa planen.

Habiliteringsersättning

Den som deltar i daglig verksamhet bör få ersättning. Ersättningen upplevs som betydelsefull och viktig för den enskilde. 89 % av kommunerna uppger att de betalar habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet. Det är ungefär samma andel som vid förra mätningen.

Socialt stöd

Social färdighetsträning i kombination med sedvanlig behandling kan leda till att sociala färdigheter förbättras. Åtgärden ges individuellt eller i grupp. Det kan t.ex. gälla träning i vardagliga samtal och konfliktlösning. Insatser i form av föräldrastöd till föräldrar med allvarlig psykisk sjukdom kan bidra till att utveckla föräldraförmågan. Stöd i föräldraskapet avser olika typer av insatser som fokuserar både på att utveckla föräldraförmågan och den omgivande miljön för barnet. 49 % av kommunerna kan erbjuda social färdighetsträning och 80 % kan erbjuda stöd i föräldraskapet.

Läs hela rapporten: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-31

/Annette Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace