Regionservices plan för tillgänglighet

Regionservice har tagit fram en plan för att identifiera de åtgärder och insatser som krävs för att tillgängliggöra verksamheter inom Regionservices ansvarsområde. I planen redovisas konkreta åtgärder som inventering, uppföljning samt ett strukturerat åtgärdsprogram. Slutredovisningen har presenterats för Fastighets- och servicenämnden.

Direktören för Regionservice på Region Skåne har utarbetat en plan ”Plan för fysisk tillgänglighet – slutredovisning”. Denna s.k. rapport tar upp arbetet med att tillgänglighetsanpassa Region Skånes lokaler (fastigheter). Måluppfyllelsen bygger på Region Skånes handikappolitiska program och målet är att Region Skånes lokaler skall vara tillgängliga för alla människor oavsett funktionsnedsättning. 

Enligt Region Skånes handikappolitiska program ska alla Region Skånes lokaler anpassas såväl för att främja ett tillgängligt arbetsliv som att följa de lagar och direktiv som finns för den fysiska tillgängligheten. Detta innefattar bl.a. fastigheter, fordon, informationsmaterial samt att ställa krav vid upphandlingar.

Tillgängligheten till lokalerEn grusgång som är långtifrån tillgänglig

Regionservice har redovisat de aktiviteter som ständigt pågår på området. 2006 påbörjades inventeringen av enkelt avhjälpta hinder. Fram till 2010 hade 36 miljoner kronor lagts ner på olika tillgänglighetsprojekt. I planen föreslås åtgärder som att resultat och utfört arbete måste redovisas så att det lätt går att få en överblick och kunna rapportera arbetet vidare. Detta brister i dag.

Det krävs också ett pågående arbete med att inventera fastigheter. Tillgänglighetsarbetet är ett ständigt pågående arbete, därför föreslås att en inventering görs om vart tredje år av varje objekt.

Inventering av inhyrda lokaler har precis genomförts enligt plandokumentet. Här påpekas att det krävs en sammanställning av resultat samt ett åtgärdsprogram på inventerade fastigheter. Även här krävs återkommande inventeringar. Det är viktigt att ett åtgärdsprogram tas fram då det borde ligga som grund vid upphandling av t.ex. privata vårdgivare.

Skyltning

I planen tas även upp vikten av att Region Skåne använder det skyltprogram som antogs 2009.Brister i skyltningen är ett stort problem för många människor. Därför har Region Skåne tagit fram riktlinjer för hur skyltning bör ske och se ut, för att göra det lättare för medborgarna att förstå och hitta. Skyltprogrammet behöver dock uppdateras för att kunna användas fullt ut i dag. Regionservice kan se så stora brister i skyltningen av sina fastigheter att de i planen påpekar att arbetet kräver både stora personella samt ekonomiska insatser. 

HSO Skåne

HSO Skåne har länge efterlyst en sammanställning på tillgängligheten till vårdcentralerna i Skåne. Därför hoppas vi att denna plan kommer att förändra mycket inom Regionservices arbete med att dels tillgängliggöra sina lokaler men även öka kraven vid deras upphandlingar och på ett strukturerat och bra sätt redovisa detta arbete till Region Skånes medborgare/brukare.

Slutredovisningen hittar ni på Region Skånes hemsida under Fastighets- och Servicenämndens dagordning för 2013-09-26 eller så följer ni denna länk som öppnar en PDF i nytt fönster.

http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Skaneportalen-extern/PolitikPaverkan/Sammantraden/Fastighetsnämnden/Dagordning/2013/2013-09-26/9_BF_Plan%20fysisk%20tillgänglighet.pdf

 /Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace