Samarbete kring hälsa

Nätverket Onödig Ohälsas ambition är att påverka samhället så att frågan om den ojämna hälsan kommer upp på agendorna. Nätverket bjöd in till en inspirationsdag om folkhälsa och funktionshinder. 

Nätverket Onödig Ohälsa bildades efter att Statens folkhälsoinstitut kom ut med sin rapport Onödig Ohälsa. I nätverket är ambitionen att samhället ska ta tag i de problem som finns och samarbeta kring de orsaker som gör att funktionsnedsatta upplever 10 gånger sämre hälsa än resten av befolkningen. 

Bild på deltagarnaKunskapen kring varför ohälsan är större hos denna grupp finns, men arbetet med att minska klyftan är minimalt. Ambitionen i nätverket är att hålla liv i frågan, för att på så sätt få till en successiv förändring. Även regeringens ambition är att Sverige måste ta tag i arbetet kring denna problematik. Regeringen har tagit olika folkhälsomål för att föra upp frågan på agendan. 

HSO Skånes medverkan

Nätverket Onödig Ohälsa bjöd in intressenter till en inspirationsdag kring folkhälsa och funktionshinder, för att sprida frågan och hitta nya samarbetspartners. Mötet var välbesökt. 1/3 av Skånes kommuner fanns på plats med olika företrädare. HSO Skåne har varit med från början när nätverket startade och sitter i dag med i arbetsgruppen för nätverket.

Bild på föreläsaren i mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter

Under dagen fick åhörarna lyssna på Ellen Gustavsson som talade om våra mänskliga rättigheter och dess koppling till FN:s konvention om rättigheter för funktionsnedsatta. Sverige har skrivit under och ratificerat denna konvention. I och med detta skall Sverige efterleva och följa konventionen.

Workshop

Eftermiddagen ägnades åt en workshop som tog upp vikten av samarbete. Vem är viktig att samarbeta med i frågor som rör hälsa och vad är viktigt för ett bra samarbete? Några punkter av det som kom upp handlade om att alla måste försöka starta någon samverkan, sätta upp mål och kommunicera. Det är även viktigt att konkretisera de problem/frågor som parterna skall samarbeta kring och nischa in sig så att målen kommer närmare och blir mer begripliga och nåbara. 

Vad är hälsa?

Hälsa är inte kopplat till sjukdom eller funktionsnedsättning, utan det är personens tillstånd just nu. Exempel på faktorer som påverkar hälsan är t.ex. samhällsekonomisk struktur, miljö, levnadsvillkor och levnadsvanor. Några av de faktorer som gör att just funktionsnedsatta upplever sämre hälsa beror på att de har svårare på arbetsmarknaden, dålig tillgänglighet i samhället och många har lägre socialt deltagande. Men grundorsakerna till sämre hälsa är samma som för övriga befolkningen.

Läs mer på deras hemsida: http://www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Ansvarsomraden/Folkhalsa/Projekt/Halsa-for-personer-med-funktionsnedsattning---Natverket-Onodig-Ohalsa/

/Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace