Samverkan kring vad?

Den nya brukarpanelen i Region Skåne har haft sitt första möte. Brukarpanelen är Region Skånes enda formella samverkansorgan mellan de ledande politikerna i regionen och brukarna. Premiärmötet fick klämmas in under fullmäktigemötets lunch, vilket inte kändes helt bra, eftersom det har tagit lång tid att komma ”till skott” med den nya samverkan. 

Första mötet var ett ”lära känna möte”, där ledamöterna fick presentera sig och sin bakgrund. En kort bakgrundsinformation till brukarpanelen gavs. Det är tänkt att panelen bland annat skall arbeta med breda, långsiktiga och tematiska frågor.En del är fortfarande oklart kring samverkansformen, men det får utformas efterhand.

Två temanBild på en person som hjälper en annan som sitter i rullstol att ta sig på en buss

HSO Skånes ledamöter har samlats under ett dygn för att diskutera fram två teman som vi kommer att föreslå för panelens arbete. Det första temat är att arbeta med rehabiliteringen som metodik, betydligt bredare än idag. Det andra temat är person- eller patientcentrerad vård. Dessa två teman tangerar varandra, men är ändå inte desamma.

Habiliteringen som metod

En god rehabiliteringsmetodik innebär att göra bra saker effektivt, så att patienten får den vård och hjälp han/hon behöver för att återfå så bra funktionsförmåga som möjligt.Det utmärkande för en bra rehabilitering är i första hand tre saker:

  • Arbete i team. Det innebär att patientens behov ses av flera olika kompetenser och discipliner, som formar behövliga insatser.
  • En plan med målsättningar och kontinuerlig utvärdering. Det skall finnas en personlig plan med realistiska målsättningar som revideras kontinuerligt.
  • Patienten är i centrum. I rehabiliteringsprocessen är patienten i centrum och medverkar samt diskuterar målsättningar, vårdinsatser och resultat.

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård har fokus i personen och inte i sjukdomen och har sin utgångspunkt i patientens upplevelse av sin situation. Syftet är att göra vård och behandling mer personlig och att förstå beteenden och symtom ur den enskilde patientens perspektiv. För att kunna göra det behöver vi utgå från kunskap om den sjukes livsmönster och prioriteringar.Koncept för detta har tagits fram vid Göteborgs universitet.Från HSO Skåne vill vi också lyfta fram områden som patientsäkerhet, möjlighet till patientutbildning och informationens utformning samt vårdplaner och tillgång till koordinator vid komplexa behandlingssituationer.

Hur skall arbetet ske?

Vi från HSO Skåne föreslår som ett första steg att det ordnas konferenser eller hearings kring de olika temana, där medicinsk och annan expertis deltar. Några formella beslut fattades inte på detta första möte om vad panelen skall arbeta med. Förberedelser inför nästa möte överläts till personalen som är knuten till panelen och till den nya handikappberedningen.

Författare:Lars G

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace