Samverkan med Skånetrafiken för förbättrade serviceresor

HSO Skåne har nyligen träffat representanter från Skånetrafiken för att diskutera den senaste tidens problem med färdtjänsten samt planerade förbättringsåtgärder. En väl genomtänkt åtgärdsplan och total politisk enighet är viktiga förutsättningar. Man ber även om hjälp från resenärerna att rapportera problem.

Den 13 februari träffade HSO Skåne Lars Hellström, trafikområdeschef för serviceresor samt Mats Persson, ordförande i kollektivtrafiknämnden, med anledning av höstens störningar i verksamheten. Vi på HSO Skåne är angelägna om att tillräckliga resurser sätts in för att komma tillrätta med problemen samt att information om Skånetrafikens förbättringsarbete når ut till brukarna genom rättvisande kanaler. 

Foto på passagerare och förare inom färdtjänstenVäl genomtänkt åtgärdsplan

Under senhösten har förbättringar successivt påbörjats för att komma tillrätta med problemen. Transportledningscentralen har ökat upp sin bemanning och effekten har visat sig genom minskade kötider i telefon för både transportörer och beställare. Man har även ökat bemanningen på kundtjänst dit man vänder sig för att reklamera en resa. En sammanslagning av trafikområden har också inneburit en större tillgång till lediga bilar totalt i Skåne.

Lärt av misstagen

Konkurser, underbemanning, överbelastade datasystem och tekniska problem med telenät har alla varit bidragande orsaker till den senaste tidens problem. I vår dialog med Skånetrafikens representanter kan vi ändå se att man har lärt sig av misstagen, även de som har legat utanför verksamhetens egen kontroll. Inför framtiden ser det dock bättre ut med en hel del skärpta krav även på transportörerna. HSO Skåne framförde också behovet av kontinuerlig utbildning för transportörer och chaufförer.

Stort politiskt och massmedialt fokus

I dagsläget är målet om en väl fungerande färdtjänst den enskilt viktigaste frågan i kollektivtrafiknämnden. Med andra ord har våra politiker hörsammat de höjda rösterna under hösten. Frågan har även fått ett massmedialt fokus med stor genomslagskraft, på gott och ont. 

Skånetrafiken i behov av resenärernas hjälp

För att kunna göra ytterligare systemförbättringar både gällande teknik och på transportörsidan är det av stor vikt att resenärer alltid anmäler när störningar i trafiken sker. Kontakta därför alltid kundtjänst vid utebliven bil eller om något annat har inträffat. Det är först när rapporter kommer in som ytterligare förbättringar kan ske. 

Fortsatt dialog med gemensamt mål

HSO Skåne kommer att fortsätta dialogen med Skånetrafiken för att följa upp förbättringsarbetet. Vi kommer även att sprida information gällande planerade åtgärder och förändringar via vår hemsida.

Följ denna länk för att komma till Skånetrafikens webbplats för att lämna synpunkter, ställa frågor, ge förslag eller rapportera något gällande hur du blivit bemött av Skånetrafikens personal och den service personalen utför.

http://www.skanetrafiken.se/templates/FormPage.aspx?id=30419&epslanguage=SV

/Magnus T, Ombudsman

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace