Sjukresorna måste bli mer prioriterade

Revisorerna i Region Skåne har gett Helseplan Consulting AB i uppdrag att granska hur sjukresorna fungerar i regionen. Sjukresorna skall fungera på ett ändamålsenligt sätt, de ska organiseras, planeras, informeras och kommuniceras så att de främjar patientsäkerheten.

Skånetrafiken ansvarar för Serviceresor i Region Skåne, vilket omfattar sjukresor, färdtjänstoch närtrafik. Inom Region Skåne leder cirka 9 % av vårdkontakterna till en sjukresa. Av dessa sker drygt 80 % med taxifordon och 15 % med egen bil. Skånetrafiken har länge haft hand om sjukresorna och revisorerna har upptäckt att sjukresorna har kommit i kläm i verksamheten. Det har fått till följd att tydliga mål och handlingsplaner för att förbättra verksamheten saknas. Bild på en tjej som står och väntar in en gul buss

Förvaltningen (Skånetrafiken) administrerar sjukresor, hanterar begäran om reseersättning och ger information till medborgarna. När patienter ska ta sig till sjukhuset är buss, tåg eller privatbil ett bra resealternativ i många fall, men på grund av medicinska hälsotillstånd kan resenären bli berättigad till att resa med taxifordon. Då krävs det ett sjukreseintyg för att få en s.k. sjukresa.

Inaktuell information

Det informationsmaterial som finns framtaget om sjukresor är inte aktuellt och tillgängligt och delar av materialet på hemsidan är inaktuellt. Vårdpersonal som har tillfrågats uppfattar sin egen kunskap om sjukresor som alldeles för liten.

Det kan bli dyrt för resenären

Det framkom i granskningen att ansökan om reseersättning är mycket komplicerad för resenären. När förbeställda sjukresor inte kommer i tid kan det bli dyrt då resenären kan få betala egenavgift både för den försenade och för den nya resan, om ny bil skickas ut för att resenären ska försöka komma i tid till sjukhuset. Om resenären inte kommer i tid får han/hon också betala avgift för uteblivet besök hos läkaren. Detta kan leda till att patienten kommer riktigt i kläm och det blir en mycket dyr historia.  

Revisionen rekommenderar 

Revisorerna rekommenderar att Skånetrafikens ledningsgrupp samt regionledningen sätter fokus på styrning och uppföljning av sjukresor för att säkerställa att sjukreseverksamheten betraktas och hanteras som den samhällskritiska funktion den är. De rekommenderar även att Skånetrafiken värderar patientsäkerhetsaspekten på alla delar isjukreseverksamheten som ett led i pågående mål- och strategiarbete.

Kollektivtrafiknämnden har behandlat ärendet och i yttrandet Granskning av sjukresor Rapport nr 2-2013 står att en strategisk plan för Serviceresor är under framtagande.
http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Kollektivtrafiknamnden/Dagordning/Kollektivtrafiknamnden-dagordning-2013-09-27/

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace