Socialt ansvar inom offentlig upphandling

Redan 2010 skrevs det in i svenska lagar och EU-kommissionen publicerade en vägledning kring socialt ansvar vid upphandling. I utredningen tas behovet av social hänsyn upp som en viktig del att titta på vid offentliga upphandlingar.

Utredningen Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32) om ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd släpptes den 4 maj. Värdet av den totala årliga upphandlingen i Sverige uppskattas till mellan 480 och 580 miljarder kronor. En väl fungerande offentlig upphandling är mycket viktig för den offentliga sektorns funktion och även för medborgarnas service och omsorg. Offentlig upphandling är ett EU-prioriterat område som kräver aktiva åtgärder.

En som är på väg att gå på en region buss.Medborgarens möte med offentlig upphandling

Alla kommer vi i kontakt med tjänster i samhället som upphandlats offentligt.  Bussen körs av ett företag som efter en offentlig upphandling utför trafiken på uppdrag av länstrafikmyndigheten. Hemtjänsten kan utföras av ett företag som har deltagit i en upphandling enligt lagen om valfrihetssystem. Alla påverkas av konsekvenserna av offentlig upphandling.

Upphandling inom vård och omsorg

Upphandling av vård- och omsorgstjänster är komplicerad och ställer höga krav på kompetens. I utredningen beskrivs att behovet av upphandlingsstödjande insatser inom detta område kommer att vara stort åtminstone under de närmaste åren.

Social hänsyn

Social hänsyn kan innefatta många olika slags aspekter och kräver en vid kompetens. Under 2010 publicerade EU-kommissionen en vägledning om socialt ansvarsfull upphandling och 2011 kom de med ett förtydligande över vad som finns att beakta inom social hänsyn.Kommissionen tar upp bl.a. social integration (inbegripet personer med funktionshinder),lika möjligheter och utformning som ger tillgänglighet åt alla. 

Svenska lagar

2010 skrevs det in i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om offentlig upphandling kring specifika områden (LUF) att social hänsyn bör beaktas vid upphandling. Detta går att läsa i 6 kap 1§ i båda lagarna. I 1§ 2 stycket står det: Detaljerade förteckningar bör när det är möjligt bestämmas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga användares behov.

Ny myndighet

Utredningen föreslår att en ny myndighet bildas som bland annat ska ge stöd i form av information och vägledning kring upphandlingsjuridik, ekonomi, miljö- och social hänsyn. Utredningen anser att den bör ha minst 25 medarbetare.

Utredningen går att läsa på http://www.regeringen.se/sb/d/15982/a/192182

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace