Socialt ansvarstagande måste få större plats

Alla offentliga upphandlingar måste ta mer hänsyn till socialt ansvarstagande och kvalité. Utredningen SOU 2013:12 tar upp vikten av att verksamheterna tar fram en hållbar och genomgripande strategi för upphandling. Från HSO Skåne ser vi detta som ett underlag i vårt fortsatta påverkansarbete gentemot Region Skåne.

Idag handlar upphandlingarna om lagar och regler mer än hur man gör goda affärer. Ledarskap och strategier saknas ofta vilket gör att det är svårt att styra mot effektivitet och kvalitet. Detta går att läsa i utredningen Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) som överlämnades av utredaren Anders Wijkman till Socialdepartementet den 5 mars. 

Krav

Utredaren har sett att kvalitén ofta kommer i kläm då tänkandet och målet är att priset ska vara lågt.De som ställer krav vid upphandlingar följer sällan upp dessa. Endast 25 % av de tillfrågade myndigheterna följde upp kraven efter upphandlingen. 

Utredaren hoppas på att kunna effektivisera och öka servicen till medborgarna genom att skapa bättre upphandling både på kommunal, landstings samt statlig nivå.
Idag räknar man med att det handlas för ca 550 till 600 miljarder kronor per år i Sverige. 7 av 10 upphandlingar styrs av svensk lag och kommer inte upp i de kriterier som medför att de omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv.

Kvalitén i centrum

I utredningen poängteras att kvalitén måste får ett större värde och stå i centrum. Det måste till strategier för att få igenom en bättre upphandling. Det måste ställas tydliga direktiv på kvalité så att alla är medvetna om hur företaget ställer sig och medborgarna vet vad de kan förvänta sigDet kan inte vara enbart priset som styr, värdegrunder måste in, särskilt viktigt är det inom vård och omsorg.
Utredaren anser att det krävs bättre kunskap för att göra bättre affärer. Idag är kurserna inriktade på juridik, de bör kompletteras med bl.a. socialt ansvarstagande.

HSO Skåne

HSO Skåne har under ett antal år samverkat med Region Skåne för att påverka utvecklingen i rätt riktning. Socialt ansvarstagande måste in i alla upphandlingar i allt från kontorsmöbler, datasystem till tjänster. Detta är en av grundstenarna för förverkligandet av ett tillgängligt samhälle där alla människor är inkluderade. Upphandlande myndigheter ska inte heller backa på sina krav, bara för att upphandlingar överprövas. Om välfärden skall bevaras är istället ytterligare sociala krav, långtgående ansvarstagande på entreprenören och en konsekvent uppföljning med hårda sanktioner den enda rätta vägen.

/Carina Stenkilsson , Magnus Thene

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace