Strategier för handikappolitiken

HSO Skåne hade inbjudit till ett dialogmöte kring handikappolitiken och verksamheten 2012. Ett 40-tal personer från medlemsorganisationerna och kommunala samorganisationer träffades för att under några timmar diskutera och fundera över olika handikappolitiska frågor.

– Idag ligger handikappfrågorna på dagordningen, sade Lars Gustavsson, HSO Skåne, inledningsvis. Regeringen presenterade sin handikappstrategi i juni, där man speciellt lyfter arbetsmarknadsfrågorna. 

Bilder på deltagare på mötetRegeringen prioriterar nio olika utvecklingsområden som 18 myndigheter är speciellt utsedda att arbeta med. Bristen i programmet är kommunerna och landstingen och det är där människor med funktionsnedsättning bor och finns. Här krävs det insatser från handikapprörelsen för att få igång utvecklingen.

Ny samverkan

Mycket av dialogkvällen kom att handla om Region Skånes nya samverkansorganisation och den samverkan som skall byggas upp på förvaltningsnivå. Här finns en svårighet och en tröghet i att få fram intresserade och kunniga företrädare.Inom tandvården är samverkan igång och Habilitering och hjälpmedel har kallat till ett första möte. Diskussioner har förts med Skånetrafiken, med primärvården, samt med SUS, men någon samverkan har ännu inte kommit igång.– Bollen ligger hos oss inom handikapprörelsen, menade Thomas Larsson från HSO Skånes kansli. Samverkan kan bli bra eller dålig, men det beror till stor del på oss själva inom HSO och medlemsorganisationerna.

Brukarpanelen

Den enda samverkan på politisk nivå är den så kallade brukarpanelen som skall arbeta tematiskt med mer övergripande frågor. Här har det från politisk sida speciellt lyfts upp den regionala utvecklingsplanen. Från HSO Skåne har vi försökt att lyfta rehabiliteringen som arbetsmetod och patientfokuserad vård.Ett nytt möte är inplanerat i början av december.

Utbildning

Ett önskemål som lyftes var utbildningar för samverkan och kring mänskliga rättigheter. I övrigt fanns det en acceptans för de verksamheter som HSO Skåne bedriver även om fler deltagare efterlystes på dessa dialogkonferenser.– Kom gärna in med synpunkter på både förslag till frågor i samverkan eller utbildningar till mig eller till kansliet, uppmanade ordförande Gert Igheden avslutningsvis.

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace