Tillgänglighetsnätverket – ett sätt att delta och påverka i Redskapsboden

Inom projektet Redskapsboden finns det olika sätt att delta och bidra med kunskap, funderingar och goda lösningar. Om man t.ex. arbetar i kommunal, landstings- eller statlig verksamhet kan man delta i tillgänglighetsnätverkets träffar. 

Redskapsboden – från FN-konvention till vardagsverklighet är ett Arvsfondsfinansierat samarbetsprojekt som på tre år ska utveckla verktyg för att förenkla och förverkliga användandet av FN-konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Ett samarbete med Finsam MittSkåne.
ritad bild öder et nätverk

Nätverket är ett samarbete med Finsam MittSkåne. Finsam-förbunden arbetar med finansiell samordning inom bl.a. rehabiliteringsområdet för att möjliggöra ett tillbakainträde på arbetsmarknaden. I våras träffades Susanne och Janet Winslott, tjänsteman på Finsam MittSkåne, och började nysta i hur ett samarbete inom projektet skulle kunna gå till. Resultatet blev ett tillgänglighetsnätverk. 

I nätverket har praktiker från olika verksamheter, ämnesområden och yrkeskategorier möjlighet att träffas och prata tillgänglighet. Nätverkets mål är att träffas fyra gånger om året och att varje träff utgår från en rättighet ur konventionen. Deltagarna i nätverket diskuterar, vrider och vänder på begrepp och delar med sig av svårigheter och lösningar inom det för mötet valda rättighetsområdet. Nätverket är tänkt att vara en inspirationskälla där man kan hitta samverkansmöjligheter och utveckla samarbeten mellan verksamheter.

Nätverket är förutom en samverkans- och kompetenshöjande insats även en av projektets fokusgrupper. Många av deltagarna har uttryckt uppskattning för att nätverket har dragits igång och att det nu finns ett forum där de kan dela med sig av både funderingar och goda exempel från den egna verksamheten samt lära sig mer om funktionshinderfrågor.

Open space

Nätverksmötena använder sig av 'Open space'- metoden, en metod som är perfekt att använda i fokusgrupper där det är deltagarnas erfarenheter och föreställningar som är det intressanta. Metoden fokuserar på det som är viktigt för de närvarande deltagarna och tar fasta på resultaten av den diskussion som har förs under mötet. Det är en bra metod för att lösa problem, utveckla frågor och komma vidare i utvecklingen av t.ex. ett synsätt inom en verksamhet eller ett ämnesområde.

Nätverket har hittills diskuterat områdena tillgänglighet, artikel 9, och rätt till arbete och sysselsättning, artikel 27. Diskussionerna har högt i tak och ingen fråga är för stor eller för liten. Under hösten ska nätverket träffas ytterligare två gånger för att bearbeta artikel 17, skydd för den personliga integriteten och artikel 20, personlig rörelse.

Testpiloter

Nätverket är också en ingång för de verksamheter som vill vara med under testperioden och pröva de framtagna verktygen i och på sin egen verksamhet. Denna form av ’flerstegsraket’ ger verktygen tydligare och bättre verklighetsförankring. De verksamheter där målet är att de slutligen ska användas har därigenom kontroll över utvecklingen av verktygen och kan påverka hur utformningen av dessa kommer att bli i slutändan.

/Susanne Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace