Utbildning om den Nationella Patientenkäten

”Handikapporganisationerna bör använda sig av resultaten i den Nationella Patientenkäten för att få till förändringar inom vården” var budskapet från föreläsarna på HSO Skånes utbildning. Som vårdkonsumenter och skattebetalare ska handikapprörelsen ställa krav. På 1177:s hemsida kan man jämföra vårdcentraler och ser hur patienter skattar deras kvalitet ur olika perspektiv.

Bild på föreläsarna Lars Fallberg och Anders WallnerTisdagen den 27 mars var företrädare från HSO Skånes medlemsföreningar inbjudna till en utbildning om den Nationella Patientenkäten. En av föreläsarna var juristen Lars Fallberg, chef och ägare av Indikator (Institutet för kvalitetsindikatorer), som har ett helhetsansvar för genomförandet med utskick, påminnelser, insamling, bearbetning och sammanställning av enkätsvaren samt standardrapportering. Enkäten tas fram i samråd med uppdragsgivarna som är SKL samt det aktuella landstinget/ regionen. Den andra föreläsaren var Anders Wallner som ansvarar för enkäten för Region Skånes räkning.

Resultaten

Det finns information på olika hemsidor där patienter kan gå in och jämföra vårdcentraler i sin kommun (tips på sidor finns längst ner i artikeln). Som patient/ konsument kan vi se skillnader mellan sju olika delområden (indikatorer) som man har valt att dela upp enkäten i: bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta samt rekommendera. Talet som man får ut är patientupplevd kvalitet, där högsta möjliga poäng är hundra. 

Deltagarna på föreläsningen om den Nationella PatientenkätenFå till en förändring

Detta är ett utmärkt redskap för företrädare för olika patientgrupper att få till stånd förändringar inom vården. Som konsument kan vi fråga vår vårdcentral efter resultaten och vad de tänker göra åt de områden där de har fått lågt betyg. På så sätt kan ett ”tryck” för förändring skapas.Enkäten är också ett utomordentligt underlag för samverkansmötena med vården.

Bakgrund

Nationell patientenkät har funnits sedan 2009, och är en del i uppföljningen av hälso- och sjukvården. Den Nationella patientenkäten är en undersökning som genomförs inom en rad olika verksamheter och områden. Enkätformulären skickas hem till ett slumpmässigt urval av patienter som under en viss period har besökt en mottagning eller varit inlagda på en avdelning. I enkäten får patienten svara på hur han eller hon har upplevt besöket. Genom enkäten skapas underlag för lokalt förbättringsarbete och möjlighet att jämföra patientupplevd kvalitet på enhets-, landstings- och regionnivå.

Här kan du ladda ner Lars Fallbergs och Anders Wallners bildspel du hittar dem till höger under relaterad information. 

http://npe.skl.se

http://www.indikator.org 

http://www.1177.se/ (användare vänlig hemsida)

 

 

Författare:Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace