Välfärd hos barn

Socialstyrelsen har gett ut en rapport om välfärden hos barn och unga. I rapporten åskådliggörs hälsa samt verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som påverkar ungas levnadsförhållanden.

Barns och ungas hälsa och sociala förhållanden i Sverige är goda. Vi har den lägsta barnadödligheten när det gäller spädbarn och skolbarn i världen. Sverige ligger dock inte lika mycket i framkant när det gäller de lite äldre barnen.En liten kille som är hos tandläkaren

En anledning till varför Sverige ligger så pass bra till är att många välfärdstjänster är avgiftsfria för barn, som exempelvis sjukvård, tandvård och skola.

Psykisk hälsa

Andelen barn som söker psykiatrisk öppenvård har ökat, och det gäller för flera typer av besvär. Allra mest ökar andelen barn som söker för utredning av ADHD. Positivt med detta är att fler får hjälp. Läkemedelsbehandling mot ADHD har också ökat kraftigt bland barn och unga. Vad läkemedlen ger för följder vet man ännu inte. Ett stort problem är att kunskapen om barns läkemedel utifrån produktresuméer är ofullständig. Det beror på att en stor andel av de läkemedel som används för denna åldersgrupp inte har genomgått sedvanlig klinisk prövning på barn och unga. Därför rekommenderar Läkemedelsverket att årligen ompröva läkemedelsbehandlingen av t.ex. ADHD till unga, vilket inte är praxis inom vården.


Kronisk sjukdom

Kronisk sjukdom med varierande grad av fysisk funktionsnedsättning under uppväxten innebär ofta extra påfrestning under en period i livet då den psykiska, fysiska och sociala utvecklingen är som mest intensiv. Sjukhusvistelser, medicinska behandlingar och olika hälsoproblem medför ofta att barnen periodvis måste vara borta från skola och vänner. Detta medför påfrestningar även i vuxenlivet.
Forskning har visat att före detta barncancerpatienter söker och behöver vård i betydligthögre utsträckning än andra i vuxen ålder. Beroende på behandling kan vissa biverkningar påverka i vuxenlivet, såsom tillväxtproblem, hjärtpåverkan eller svårighet att få egna barn. I många regioner saknas organiserade övergångar från barnavård till vuxenvård, detta kan innebära innebär en ökad risk då den kontinuerliga patienten kontakten bryts. Det medför att det är svårare att fånga upp och hjälpa patienten på rätt sätt om problem skulle uppstå.

Rätt till en åsikt

Förutsättningar för barn och unga att uttrycka sina egna åsikter måste bli bättre.  Den 1januari 2013 infördes en ny formulering i socialtjänstlagen.”När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighetatt framföra sina åsikter i frågor som rör barnet.” Detta hoppas man skall stärka barnens rättigheter. Om barnet inte framför sina åsikter, ska dennes inställning kartläggas så långt det är möjligt. Ett sätt att möjliggöra delaktighet är att inkludera barnen i upprättandet av genomförandeplaner inom vården. Tyvärr visade Socialstyrelsens granskning att enbart hälften av barnen har varit delaktiga i detta arbete. Även kommunens inställning till samarbete mellan aktörer medför bättre hälsa. Genom ett bra samarbete mellan aktörer kan barnen lättare få sina åsikter och behov tillgodosedda.

/Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace