Var står riksdagen?

Pressmeddelande 2012-05-25

Tillgängligheten är en nyckelfråga för funktionshinderpolitiken och grunden för en framgångsrik utveckling på området. Tillgänglighet är nödvändig för att kunna delta i samhällets utbud och också nödvändig för att kunna påverka samhället demokratiskt.Sverige har inte denna tillgänglighet idag. En kraftfullare lagstiftning behövs.

År 2000 fick Sverige en nationell handlingsplan enligt vilken s.k. enkelt avhjälpta hinder skulle elimineras i offentliga miljöer under en tioårsperiod. Denna period har passerats med två år och fortfarande återstår mycket innan målen är uppnådda. I flera utredningar har det förespråkats en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering. En sådan lagstiftning har funnits i USA sedan mer än tjugo år och har sedan successivt införts i flera länder. Senast i Norge 2009.I Sverige bromsas en sådan lagstiftning trots att flera utredningar föreslagit den och att en majoritet av riksdagspartierna utom Moderaterna utlovade att de stödde en sådan lagstiftning, inför valet 2010. Inte heller Moderaterna var negativa, men lade vissa ekonomiska brasklappar inför en sådan lagstiftning.Ekonomin sägs också vara orsaken till att ”finansen” bromsat lagförslaget. Det sägs bli för dyrt. Den fråga som bör ställas är istället vad kostar otillgängligheten och har vi råd att behålla den? Skulle tillgänglighet kosta så mycket mer i Sverige än i andra länder som infört otillgänglighet som grund för diskriminering i lagstiftningen.

Bild från marschenDen otillgänglighet vi har i Sverige innebär att människor med funktionsnedsättning i vissa avseende behandlas som färgade behandlades i USA på 50- och 60-talet. De hänvisas till bakingångar och varuhissar. De stängs ute från restauranger och kulturarrangemang, eller hänvisas till speciella platser i skymundan. Många toaletter är områden där de inte har tillträde. Tänk er det ramaskri våra politiker och en församlad press skulle stämma in i om det gällt några andra än människor med funktionsnedsättningar. Ingen hade talat om för höga kostnader.
Den 26 maj går marschen för tillgänglighet på ett flertal orter i Sverige. Många politiker har deltagit i denna under årens lopp och uttalat sig för ökad tillgänglighet och för en diskrimineringslagstiftning värd namnet. Det senaste förslaget, Bortom fagert tal, har legat i snart 1,5 år för behandling på departementen. De flesta remissinstanser var positiva, men trots det så händer inget. Tysta motkrafter har mobiliserats.

Det behöver också de positiva krafterna göra. En överväldigande majoritet av riksdagspartierna ställde sig bakom en diskrimineringslagstiftning inför valet 2010. Flera partier både inom och utom regeringen, har under det senaste halvåret sagt sig stöda en sådan lagstiftning. Det är dags att leva upp till löftena. Det är också dags att visa att det är riksdagen som är den lagstiftande församlingen!

Gert Igheden
Ordförande HSO Skåne

Lars Gustavsson
Länsombudsman HSO Skåne

Handikapporganisationernas samarbetsorgan, HSO Skåne, är en samarbetsorganisation för en huvuddel av Skånes handikappförbund. Vårt uppdrag är att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder mot att leva ett bra liv. Inom HSO Skåne finns 38 länsföreningar, ca 170 lokalföreningar och drygt 40 000 medlemmar med funktionsnedsättning.

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace