Vårdvalssystemet

Sveriges kommuner och landsting har i en rapport kartlagt och jämfört vårdvalssystemen i Sveriges 21 landsting år 2012. I rapporten studeras hur villkoren förändrats sedan vårdvalet infördes. Vårdvalssystem i primärvården är sedan 2010 obligatoriskt enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

År 2010 infördes vårdvalssystemet i hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att alla 21 landsting arbetar utifrån en ersättning per listad patient samt en rörlig ersättning för antalet besök, kvalité och effektivitet. I alla landsting utom i Stockholm är den fasta ersättningen per listad individ den viktigaste ersättningen till vårdenheten. 

blodtrycks mätareI flera av landstingen justeras den fasta ersättningen till vårdcentralen per individ. Men variationerna mellan landstingen är många. Det kan i sin tur leda till olika effekter för patienter beroende på var man bor. 

Skillnader

Beträffande den fasta ersättningen uppfattar vissa vårdcentraler att de behöver ha många korta patientbesök.  För vissa patientgrupper blir detta förödande. I de flesta landsting ingår jour och beredskap i grundåtagandet och landstingen bestämmer jourområden och öppettider på kvällar och helger. Men det finns även landsting som ställer krav på att vårdenheter på eget initiativ kommer fram till en jour- och beredskapsplan. 

I vissa landsting delas särskilda stimulanspengar ut till läkemedelsgenomgångar och folkhälsoarbete enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Alla dessa faktorer har stor betydelse för hur och vilken vård patienterna får. Detta kan leda till att vården över landet blir ojämlik.Två tredjedelar av verksamhetscheferna instämmer i påståendet att ”nuvarande ersättningsprinciper riskerar undanträngning av patientgrupper”

Förändringar för patienten

För patienten har det inneburit att lagen ställer krav på att landstingen ger alla invånare möjligheter att välja utförare inom primärvården utan begränsningar till visst geografiskt område inom landstinget. 
Landstingen har rätt att själva utforma regelverken. Därför är det intressant att läsa rapporten och se vilka variationer som finns mellan landstingen när det gäller vårdvalssystemens utformning och hur detta påverkar patientens vård.

 

Carina S 

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace