Världsrapport om funktionshinder

En rapport om situationen för människor med funktionsnedsättningar har kommit. Rapporten fokuserar på åtgärder för att förbättra tillgänglighet, lika möjligheter, främja delaktighet och integration, och öka respekten för självständighet och värdighet för personer med funktionsnedsättning över hela världen. 

Bild av en rullstolMånga människor med funktionsnedsättning har sämre tillgång till hälsovård, utbildning och arbetstillfällen. Efter ikraftträdandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD), kommer funktionshinder alltmer att uppfattas som en fråga om mänskliga rättigheter. I denna världsrapport om funktionshinder vill man underlätta genomförandet av CRPD.

Världshälsoorganisationen och Världsbanken tillsammans med ca 370 redaktörer, och expertgranskare i 74 länder runt om i världen står bakom den historiska rapporten.
Rapporten lyfter fram och belyser brister i kunskap och betonar behovet av ytterligare forskning och politiska insatser. Funktionshinder är en utvecklingsfråga, på grund av dess dubbelriktade koppling till fattigdom: Funktionshinder kan öka risken för fattigdom, och fattigdom kan öka risken för funktionshinder.

Hälsa och välmående

Det talas mycket om funktionsnedsattas hälsa. När man talar om hälsa får man inte glömma att det står för "ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder". I rapporten tas upp att i många länder tror man inte att funktionsnedsatta behöver lika mycket hälsofrämjande insatser som t.ex. mammografi för bröstcancer eller cellprov för livmodercancer. De kollas inte upp på samma sätt som personer utan funktionsnedsättningar. 

Riktade ekonomiska medel

I vissa länder, t.ex. i Nya Zeeland, får primärvården riktade pengar för att stödja och vårda personer med de största behoven och för att inkludera tjänster såsom omfattande bedömningar, individuell vårdplan, patientutbildning, och regelbunden uppföljning, samt bättre samordning. Detta medför att primärvården får de resurser som krävs för att kunna lägga ner mer tid på dessa patienter och verkligen ta reda på om problemet med hälsan är relaterat till funktionsnedsättningen eller om det är av helt annan art.

Varje kapitel i rapporten innehåller rekommendationer, som kommer att gälla fram till 2021, då en översyn av dokumentet kommer att göras av WHO i Genève.

Länk till rapporten http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html (öppnas i nytt fönster)

Författare Carina S


Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace