Stöd rätten till arbete

Enligt artikel 27 i FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning erkänner de stater som har antagit konventionen, rätten till arbete för människor med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna skall främja rätten till arbete genom olika åtgärder.

En tjej som sitter i sin rullstol och arbetar på sitt jobb med en datorI Skåne har utvecklingen bland yngre varit sådan att antalet som förvägrats möjligheten att försörja sig själva har ökat. Antalet yngre som har gått ut i aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) har ökat. Den totala gruppen personer under 30 år var vid utgången av 2009 drygt 3 000 personer. Det totala antalet personer med icke tidsbegränsad sjukersättning var vid samma tidpunkt drygt 50 000 personer (Skåne). Av dessa är ca 10 000 yngre än 45 år. 

Att direkt efter skolgång tvingas ut i aktivitetsersättning (läs förtidspension) innebär ett liv i små ekonomiska omständigheter. Möjligheterna till fritidsaktiviteter, resor eller att bilda familj, dvs. sådant som anses naturligt för de flesta, är för denna grupp oftast bara en ouppnåelig dröm.

Genom sin handikappstrategi har regeringen fört upp funktionshinderfrågorna på dagordningen och markerat arbete som ett viktigt utvecklingsområde. Det är naturligtvis också här det måste börja, att det offentliga Sverige går före och visar vägen. Det finns signaler till myndigheter att de måste börja anställa människor med funktionsnedsättningar. Positiva, men försiktiga, signaler kommer från vissa offentliga myndigheter. Inom Region Skåne har projekt startats för att ge ökad anställning till människor med funktionsnedsättning och det görs på andra ställen också.

I Skånes 33 kommuner är det ofta kommunen som är den största arbetsgivaren och om människor med funktionsnedsättning skall komma ut på arbetsmarknaden måste dessa ta ett större ansvar och visa vägen. Under Furuboda Arbetsmarknads senaste fem verksamhetsår har vi hjälpt hundratals personer med funktionsnedsättning till en anställning. Endast en handfull av dessa har varit i offentlig sektor.

För att öka antalet anställda med funktionsnedsättning i kommunernas och myndigheternas verksamhet tror vi bl.a. att följande åtgärder behövs:

  • Att i sin personalpolicy föra in förpliktigande skrivelser om aktiva åtgärder riktade till målgruppen.
  • Att en tjänsteman får ett speciellt uppdrag att genom aktiva åtgärder öka antalet anställda med funktionsnedsättning.
  • Att inrätta speciella trainée, praktik- och feriearbetsplatser för yngre människor med funktionsnedsättningar.
  • Att utforma platsannonser så att de uppmuntrar personer med funktionsnedsättningar att söka.
  • Att det offentliga i än högre grad samverkar med den sociala ekonomin i arbetet mot utanförskap.

Detta är endast några av de åtgärder som behövs för att våra kommuner och myndigheter skall leva upp till den FN-konvention som Sverige har ställt sig bakom. 

Leif Berg
verksamhetschef    
Furuboda Arbetsmarknad    

Lars Gustavsson
länsombudsman
Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Skåne

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace